Haligi ng Modernismo sa Pilipinas

Itinatampok sa bulwagang ito ang modernong sining sa Pilipinas mula 1920 hanggang 1970s. Pinangunahan ni Victorio C. Edades (1895-1985) ang Modernismo sa bansa.  Naimpluwensyahan siya ng kaniyang pag-aaral at pagkakalantad sa mga estilo sa Estados Unidos. Ang mga likha nina Manuel Rodriguez, Sr. (1912-2017), Juvenal Sanso (b. 1929,) at Galo Ocampo (1913-1985), gayundin ang mga iskultura ni Diosdado Lorenzo (1906-1984) ay tampok din dito.


Pillars of Philippine Modernism

This gallery features modern Philippine art from the 1920s to the 1970s. Victorio C. Edades (1895-1985) spearheaded Modernism in the country.  He was influenced deeply by his studies and exposure to the style in the United States. Works of Manuel Rodriguez, Sr. (1912-2017), Juvenal Sanso (b. 1929), and Galo Ocampo (1913-1985), as well as sculptures by Diosdado Lorenzo (1906-1984), are also featured here.