Itinatampok sa bulwagang ito ang pang-apat sa serye na bumubuo sa Pagpupunyagi ng mga Pilipino sa Daloy ng Kasaysayan. Kasama rito ang mga obra ng Pambansang Alagad ng Sining na si Napoleon Abueva (1930-2018), kabilang ang dalawang malaking inukit sa kahoy na kaniyang nilikha katulong sila Renato Rocha (1937-2001) at Jose Mendoza (b. 1941) na inilalarawan si Rajah Sulayman, ang Kaniyang Korte, at mga Baluwarte, si Miguel Lopez de Legaspi, at ang Pagkatatag ng Maynila.


This gallery features the fourth painting in the series that comprise the Filipino Struggles Through History. It includes works of National Artist Napoleon Abueva (1930-2018), including two large wood reliefs that he made with the assistance of Renato Rocha (1937-2001) and Jose Mendoza (b. 1941) portraying Rajah Sulayman, His Court, and the Palisades, Miguel Lopez de Legaspi, and the Founding of Manila.