Eskultor ng Lahing Pilipino
Pagpaparangal sa Buhay at Likha ni Guillermo Tolentino

Pinangunahan ni Pambansang Alagad ng Sining  na si Guillermo E. Tolentino (1890-1976) ang iskulturang Pilipino noong 1920s hanggang 1970s at sa mga sumunod na dekada, partikular sa larangan ng pagpipinta ng larawan at mga porma ng tao.  Sumunod siya sa klasikal na estilo at pangunahing ginamit ang plaster at bakal upang lumikha ng kaniyang mga iskutura. Karamihan sa kaniyang mga obra at naiwang mga kagamitan na tampok sa bulwagang ito ay mula sa kaniyang pamilya, at ilang pribadong tagapagtangkilik at mga katuwang na institusyon ng Pambansang Museo ng Pilipinas.


Eskultor ng Lahing Filipino
Honoring the Life and Work of Guillermo Tolentino

National Artist Guillermo E. Tolentino (1890-1976) dominated Filipino sculpture in the 1920s to 1970s and the decades beyond, particularly in portraiture and human forms. He followed the classical style and mainly used plaster and metal to create his sculptures. Most of his work and memorabilia presented in this gallery are from his family and several private patrons and institutional partners of the National Museum of the Philippines.