Nilalaman ng bulawagan na ito ang higit sa 100 na mga guhit-kamay ni Fernando C. Amorsolo (1892-1972), ang unang Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas. Tampok dito ang serye ng kaniyang mga guhit-kamay gamit ang itim at puting lapis at tinta at mga pag-aaral sa oleo ng kaniyang mga paksa bago gawin ang aktuwal at pang-wakas na likhang sining. Kasama rito ang mga tanawin sa bukid at karagatan, mga larawan ng tao, mga katutubo, at pang-araw-araw na eksena na naglalarawan ng buhay sa kanayunan. Makikita rin dito ang pininturahang salamin na likha ng kaniyang pamangkin, ang pintor na si Caesar Amorsolo (1903-1998).


This gallery contains over 100 sketches by Fernando C. Amorsolo (1892-1972), the first National Artist of the Philippines. On display are a series of black-and-white pencil and ink sketches and oil studies of his subjects before making the actual and final artwork. These include rural landscapes and seascapes, portraits, indigenous people, and genre and everyday scenes that depict life in the countryside. Also displayed is a stained glass work by his nephew, painter Caesar Amorsolo (1903-1998).