Sa pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga Pilipinong alagad ng sining ay naglarawan ng mga eksena na nagpapahayag ng hidwaan at pagdurusa sa panahong ito. Ang mga likha sa bulwagang ito inilalarawan ang Imperyal na Okupasyon ng mga Hapon mula 1941-1945, ang Liberasyon ng Pilipinas ng mga puwersang Amerikano at Pilipino, at ang pagkawasak ng Maynila. 

BABALA: Ang bulwagang ito ay naglalaman ng mga grapikong imahe na maaaring nakakagambala sa ilang mga manonood.


With the outbreak of World War II, Filipino artists depicted scenes that expressed conflict and suffering during this era. Works in this gallery portray the Imperial Japanese Occupation from 1941-1945, the Liberation of the Philippines by American and Filipino forces, and the destruction of Manila.

WARNING: This gallery contains graphic images that may be disturbing to some viewers.